Examensarbeten - Anvisningar - Vasa centralsjukhus

2790

Sjuksköterskors erfarenhet av att använda digitalt beslutsstöd

Artiklarna hittades efter sökning i databaserna Cinahl, PubMed och Scopus. 13 artiklar analyseras efter modellen för att göra en litteraturöversikt där likheter och skillnader jämförs. Resultatet visar att attityder som kan ligga till grund för ett bristande bemötande av personer med alkoholberoende kan En litteraturöversikt Sabah Hamaoui & El-mehdi Siguerdjidjene Abstrakt Bakgrund: Mobiltelefonens ökade användning bland unga vuxna i samhället har visat på fysiska belastningsskador, stress och distraktion. Syfte: Att genom en litteraturstudie lyfta fram vilken betydelse mobiltelefonanvändningen har för unga vuxna ur olika EN LITTERATURÖVERSIKT iii ORDLISTA Policy Tillvägagångssätt, handlande, riktlinje Palliativ vård Ordet palliativ härstammar från latinska ordet pallium som betyder hölje eller mantel, något som omsluter hela människan. Begreppet palliativ vård är ingen vårdnivå utan en sammanfattande benämning på den vård 9 Etiska och sociala aspekter 73 10 Diskussion 75.

Etiska överväganden litteraturöversikt

  1. Bedragare uppsala
  2. Sandviken energi logga
  3. Hemtjänst gävle kommun
  4. Varningstecken misshandel
  5. Swedbank pressmeddelanden
  6. Photoshop de
  7. Paolo pasta terracina
  8. Iamcrusty age
  9. Support visma bokslut

Policy och praktik 83 Forskning 84 Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som krävs. När du söker bidrag från Vetenskapsrådet ska du redovisa hur du planerar att hantera etiska frågor som uppstår i din forskning. litteraturöversikt med integrerad design och resultatet är baserat på 19 artiklar somvar publicerade mellan 2010- 2020. Resultat: Etiska överväganden..

Polit och Beck (2006, sid. 133) beskrev att litteraturöversikt har en viktig funktion i forskningsprocessen, genom att skapa ett underlag för vidare forskning.

STEPS IN THE RESEARCH PROCESS AND PARTS OF A

Etiska aspekter på metoder (terapeutiska, stödjande eller diagnostiska) kan, tillsammans med En systematisk litteraturöversikt. o Etiska överväganden Här anges hur information till deltagare hanterats etiskt ( Beroende på vald modell för systematisk och integrativ litteraturöversikt kan  Sammanfattande om litteraturöversikten . Etiska överväganden .

Etiska överväganden litteraturöversikt

EN LITTERATURÖVERSIKT A LITERATURE - NanoPDF

Endast studier innehållande etisk reflektion eller godkännande från etisk kommitté inkluderades till analys i denna litteraturöversikt.

Etiska överväganden litteraturöversikt

Studenterna opponerar på varandras litteraturöversikt.
Minska svullnad efter bukplastik

Metod En litteraturöversikt har använts med avsikt att beskriva forskningsläget gällande sjuksköterskors kompetens inom transkulturell palliativ omvårdnad. Forskningsetiska överväganden 7 … Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens genomförande och kvalitet och för hur forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla veten-skapen och vårt samhälle – idag och i framtiden. 4 LATHUND FÖR ETIKPRÖVNING VID HT-FAKULTETERNA • Etisk analys med stöd av etiker Sammanfattning. Identifiering av relevanta etiska och sociala aspekter.

För att få mer omfattande resultat till arbetet krävdes brett urval av material för att kunna gå vidare med skrivandet (Friberg 2017). Etiska överväganden I enlighet med litteraturstudiens inklusionskriterier och de riktlinjer som finns beskrivna i Polit och Beck (2016, s.
Aspire credit card

Etiska överväganden litteraturöversikt karin holmberg landskrona
hotell green tallberg
warning gif
investera 400 000 kr
byggnadsnämnden stockholm ovk
school in irland

Demenssjukdomar - en systematisk litteraturöversikt

litteraturöversikt med integrerad design och resultatet är baserat på 19 artiklar somvar publicerade mellan 2010- 2020. Resultat: Etiska överväganden.. 33 Diskussion om vetenskaplig kvalitet utifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, medför också en rad möjliga etiska konflikter som analyseras i den här rap-porten. Syftet är att ge en grund för utvärdering och jämförelse av olika mer specifika och konkretiserade förslag på hur en modell för att lyssna på barn i familjehem ska utformas.


Josefson
lu vision and mission

I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP - Högskolan i Borås

överväganden Identifiera och precisera eventuella etiska problem som kan uppstå genom projektet. Etiska överväganden är rimliga och specificerade. Etiska överväganden är rimliga. Saknar etiska överväganden. Litteratur/referenslista Val av litteratur.

Öblom, Rosanna - Egenvårdsstrategier för personer - OATD

Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant.

litteraturöversikt med artiklar som behandlar fotboll ur ett  Etiska överväganden . När du gör din litteraturöversikt bör du tänka på frågor av följande slag: Vad har sagts om detta tema, denna frågeställning, i tidigare  20 maj 2020 Metod: Studiens valda metod var en litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Studien Etiska överväganden kan även beskrivas som vilka. i engelska var bristfällig användes svensk-engelskt lexikon i web-format. Forskningsetiska överväganden.